Esteban Chiner

ARSÈNIC A L’ARRÒS?

Després de la notícia que ha sortit a la llum, a on Suècia desaconsellava donar-li als nens coques d’arròs pel seu alt contingut en arsènic. Vaig començar a buscar per Internet, quin era el mètode de control de metalls pesats en els aliments ecològics, ja que en el cas de l’arròs integral els nivells d’arsènic són superiors degut a que es troba en la pellofa del mateix.

No he pogut trobar cap llei oficina a on especifiqui els nivells de metalls pesats permesos en els cultius ecològics, ni el control dels metalls pesats de les terres a on es fan aquests cultius, així doncs, vaig fer un escrit a la “Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica. Dirección General de la Industria Alimentaria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”.

He tingut la paciència de llegir les lleis, els annexos i cadascun d’ells em deriven a altres lleis i altres annexos, al final sembla un laberint sense sortida, però en cap d’ells diuen explícitament que les terres de cultius ecològics han d’estar 100% lliures de metalls pesats.

Si algú m’ho pogués demostrar, estaria agraïda, sobretot per la seguretat del meu propi consum, ja que faig servir productes ecològics, pensant que estaven lliures de metalls pesats, i ara em surten mil dubtes.

Passo la resposta del Ministeri, tenint en compte que la normativa a la que fan referència és errònia, es tracta de R (CE) 889/2208 i R (CE) 1235/2008. He omès el nom i el telèfon de la persona que signa la resposta, per qüestions legals i he posat en negreta el que més m`ha impactat:

 “Estimada Sra. Muns,

La producción ecológica además de estar sometida a los reglamentos específicos de este método de producción (en concreto el R(CE) 834/2007 del Consejo y a los dos reglamentos de desarrollo de la Comisión que son el R(CE) 889/2007 y el R(CE) 123572007) debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa horizontal que afecte al producto en cuestión, en este caso el arroz. Por lo tanto, los mismos controles sanitarios que se hacen a cualquier tipo de arroz, donde pueden incluirse controles de metales pesados, se deben hacer a los cultivos de este cereal en producción ecológica.

Además de estos, las autoridades y los organismos de control autorizados para ejercer labores de control en la producción ecológica deben garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa específica antes mencionada. Esta normativa incluye en sus anexos los productos y sustancias autorizados para su empleo en la producción ecológica, no admitiéndose la presencia de residuos de productos y sustancias no autorizados expresamente en esos anexos.

En caso de que estas autoridades y organismos de control detecten la presencia de residuos de una sustancia no autorizada en una muestra de producto ecológico llevarán a cabo actuaciones que varían según la casuística concreta y encaminadas a evitar la comercialización del producto como ecológico, independientemente de la notificación a las autoridades sanitarias, si la naturaleza y concentración del residuo detectado así lo requieren conforme a la normativa vigente.

Saludos cordiales.

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.
Dirección General de la Industria Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Paseo de la Infanta Isabel, 1. Desp. T-9 28071-Madrid”

En el reglament (CE) 889/2008 del 5 de setembre autoritza, entre altres, les següents substàncies en els cultius ecològics: Fosfat diamònic, feromones, piretroides (deltametrina o lambdacihalotrina), coure en forma de hidròxid de coure, oxiclorur de coure, sulfat de coure tribàsic, òxid cuprós u octanoato de coure. Etilè, sal de potassi rica en àcids grassos (sabó suau), sulfat d’alumini i potassi (kalinita), polisulfur de calci, oli de parafina, olis minerals, permanganato de potassi, sorra de quars, sofre, hidròxid de calci, bicarbonat de potassi, fosfat fèrric, etc…

Susagna Muns
Naturòpata – Homeòpata

Foto Esteban Chiner

Leave a Comment

*